Skal du på kamp lørdag? Her er alle retningslinjene… – ØIF Arendal

Skal du på kamp lørdag? Her er alle retningslinjene…

Det er omfattende retningslinjer for oppkjøringskamper i disse covid-19 tider. Her kan du lese hva ØIF Arendal må forberede før det kan arrangeres kamp med publikum.

2.0 Generelle krav ved gjennomføring av håndballkamper eller arrangementer med publikum 

Spiller, trener eller person i støtteapparat som har vært nærkontakter av smittet person på eget lag eller et motstanderlag skal følge Folkehelseinstituttets råd om karantene for nærkontakter. 

Det er lokale helsemyndigheter som definerer hvem som er nærkontakter, og normalt vil med- og motspillere av den smittede bli definert som «andre nærkontakter» som vil si at de testes for smitte og ellers kan følge vanlig «spillerkarantene». Man kan fortsatt spille kamp som normalt ved symptomfrihet og negativ test. 

Dersom flere spillere/trenere/personer i støtteapparat får påvist covid-19 må det gjøres en konkret vurdering av om kamper kan fortsette i samråd helsemyndigheter. Klubbene skal forholde seg lojalt til alle pålegg fra helsemyndigheter. 

2.2 Tiltak for å sikre god hygiene 

2.2.1 God håndhygiene 

Klubbene må sørge for at personell ofte og grundig vasker hender med såpe og lunkent vann, eller bruker desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Dette innebærer at det må være svært god tilgang på desinfiserende middel for alt personell (både innen- og utendørs), herunder ved alle innganger til kamparenaen. 

2.2.2 Godt renhold 

Utsatte områder (som toaletter, dørhåndtak, trappegelender etc.) skal ha forsterket renhold, og må rengjøres grundig og eventuelt desinfiseres før personer ankommer kamparenaen. Klubber og/eller eier av stadion må gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner og lag tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). 

2.2.3 Toaletter 

Alle toaletter som er i bruk, bør rengjøres flere ganger daglig både dagen før og på kampdagen. Det må sikres at såpe eller desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk. Tørking av hender skal skje med engangspapir som kastes i lukkede beholdere. 

2.3 Tiltak for å redusere kontakt 

2.3.1 Tilgang til kamparenaen 

Kamparenaen er et arbeidsområde og kun personer som har arbeidsoppgaver nødvendige for å gjennomføre arrangementet samt tilskuere skal ha adgang til kamparenaen i forberedelsene til og ved gjennomføring av kamp eller arrangement. 

2.3.2 Organiseringen av personell 

Hjemmelaget skal utarbeide en plan for å holde personell adskilt. I planen må det defineres arbeids- og tilgangsområder for alt personell med adgang til kamparenaen. Formålet med planen er å redusere kontakt mellom personer til bare det absolutt nødvendige. 

Planen må omfatte alle arbeidsfunksjoner og andre personer som er til stede før, under og etter en kamp. 

Blant områdene som må tydelig defineres og hvor tilgang må begrenses er: 

 • Område for førstehjelpspersonell. 
 • Område for ankomst og avreise utenfor arenaen før og etter kamp. 
 • Medieresepsjon eller annet egnet område hvor media henvender seg ved ankomst til arena. 
 • Avgrensede områder for TV-produksjon, inkl. parkering for OB-buss. 
 • Avgrensede områder for TV- og radiokommentatorer. 
 • Avgrensede områder for journalister (presserom, og «mixed sone»). 
 • Avgrensede områder for fotografer (presserom og akkreditert arbeidsområde på indre bane) 
 • Intervjuområde(r) 

2.3.3 Sekretariat og innbytterom 

Spillereglenes beskrivelse av sekretariatets og innbytterommenes størrelse og utforming skal fravikes slik at 1-meters regelen kan overholdes. 

2.3.4 Transport til og fra kamp 

Alle reiser med fellestransport må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Laget bør i størst mulig grad skjermes fra andre under reisen. Lagenes adkomst til og reise fra kamparenaen organiseres slik at sikkerhetsavstand på 1 meter holdes på vei inn og ut av arenaen. 

2.3.4 Lagene og dommere før og under kampen 

Felles garderober kan benyttes. Minimum 1 meters avstand mellom personer må opprettholdes i garderobe og tilhørende dusjanlegg. Dersom avstanden mellom plasser og/eller dusjer er under 1 meter bør kun annenhver plass og annenhver dusj benyttes. Det må gjøres lokale tilpasninger ut fra utformingen av garderobene og dusjene. Fellesdusjene skal rengjøres grundig etter bruk. Side 6 

Under line-up skal spillere og dommere stille seg på rekke med minst 1 meters avstand mellom hver person. 

Trenere, støtteapparat og innbyttere bør holde minst 1 meters avstand til hverandre og andre personer på benken, i oppvarmingsområde mv. Spillere og støtteapparat som ikke får plass på benken bør oppholde seg i tilliggende tribuner eller lignende. 

Spillere, trenere, støtteapparat og dommere skal alle ha personlige, merkede, rene vannflasker til bruk på kampdagen. 

Det skal ikke håndhilses før eller etter kamp, men lagene kan gå forbi hverandre og dommerteam for å ønske lykke til. Dommere er ansvarlig for gjennomføring av tilpassede prosedyrer for hilsning. 

2.4 Informasjon til og opplæring av personell i smitteverntiltak 

Alle personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med kamp eller arrangement (inkludert frivillige), skal gis god informasjon om covid-19 smitte og symptomer, og om smitteverntiltakene klubben og/eller eier av arenaen gjennomfører, samt beredskaps- og evakueringsplaner. 

Plakater med generelle anbefalinger om hvordan man kan forebygge smitte bør henges opp i områder hvor personer ferdes på kamparenaen. Plakaten bør inneholde informasjon om hvem som skal kontaktes dersom en person ikke føler seg frisk. 

Klubben og/eller eier av arenaen(e) skal dokumentere hvordan informasjon er gitt og hvordan opplæring av eget personell er gjennomført. 

Klubbene og/eller eier av arenaen(e) må sørge for å holde seg oppdatert på og følge råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter. Oppdatert informasjon om covid-19 smitte og symptomer finnes på nettsidene helsenorge.no og fhi.no. 

3. Sikkerhet 

3.1 Tilgangslister 

Hjemmelaget skal etablere uttømmende tilgangslister med oversikt over personer som skal ha tilgang til kamparenaen. Personer som ikke kan registreres på forhånd skal registreres ved ankomst. 

I tillegg til publikum opptil 200 personer kan følgende personer være aktuelle å inkludere på tilgangslisten: Grupper Antall Kommentarer 
Lag 40 Hjemme- og bortelag. (Tas flere spiller med, må disse gå av «tilskuerkvoten».) 
Dommere/offisielle Dommere, oppnevnte, NHF. 
Arrangementsstab 30 Personer med oppgaver fra arrangørklubb. 
Media 15 Handball-TV/A-media (Ved fullproduksjon TV2 eller andre økes antallet til 30.) 
Medisinsk personell Røde kors, ambulanse, testpersonell. 
Vakter/verter/sikkerhet Utover arrangementsstab 

3.2 Adgangskontroll 

 • Kamparenaen skal stenges for alle andre enn personene på tilgangslisten senest 2 timer før kampstart. 
 • Hjemmelaget skal utarbeide planer for ankomst av ulike grupper personell (spillere, støtteapparat, dommere, media etc.) og kontrollere at ankomst gjennomføres på en sikker og kontrollert måte. 
 • Hjemmelaget skal sørge for sikker adkomst for spillere og dommere, herunder sørge for at avstand på minst én meter mellom personer opprettholdes. 
 • Hjemmelaget er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av adgangskontroll som sikrer at kun personer som er på tilgangslisten får adgang til kamparenaen eller tilliggende områder. 
 • Adgangskontrollrutiner skal kommuniseres til alt personell i klubben og/eller hos eier av stadion. 

3.3 Beredskaps- og evakueringsplaner 

 • Hjemmelaget skal sørge for at beredskaps- og evakueringsplaner for å håndtere nødsituasjoner er oppdatert/tilpasset slik at de tar hensyn til de spesielle omstendighetene rundt kamparrangementer under covid-19 utbruddet. 
 • Beredskaps- og evakueringsplaner må sikre at det er utpekt personell som skal utføre oppgaver i planene i tilfelle av en nødsituasjon. 

3.4 Kommunikasjon og koordinering 

 • • Hjemmelaget er ansvarlig for kommunikasjon av smitteverntiltak, planverk og prosedyrer i egen klubb. I tillegg skal følgende grupper informeres i god tid før kampdagen: o Bortelaget 
 • Dommere 
 • TV-produksjon 
 • Øvrige media 
 • Alle hendelser og/eller avvik under forberedelser/gjennomføring av kamp og arrangement skal kommuniseres til NHF. 

4. Tilskuere 

4.1 Forberedelsesfasen 

4.1.1 Billetthåndtering og smittesporing 

Elektroniske billetter med kjøpers navn påført skal benyttes. Hver supporter/gjest skal kun få kjøpt en billett. Det er ikke anledning å kjøpe billett ved ankomst/i døra. (Klubber som ikke har tilgang til elektronisk billettsystem kan ta kontakt med Norsk Topphåndball.) 

Ved billettkjøp skal tilskuere få tydelig beskjed om at man skal holde seg hjemme dersom man ikke føler seg helt frisk. Dette omfatter, men er ikke begrenset til halsvondt, forkjølelse, lett hoste, sykdomsfølelse, feber, hodepine, magesmerter og muskelsmerter. 

I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte tilskuere i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, skal kamparrangør sørge for å holde oversikt over tilskuere og nødvendig kontaktinformasjon. 

Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, men man må opplyse om dette. Arrangør bør be billettleverandør om å oppdatere informasjonen til billettkjøper om dette. 

4.1.2 Fordeling av tilskuerplasser og kontakt med supportere 

Klubbene oppfordres til å etablere en god kontakt med sine supporterledere og supporterkoordinatorer. Disse bør involveres i arbeidet med fordeling av billetter mellom forskjellige grupper på stadion ved begrenset åpning. Det åpnes ikke for ståplasser. 

Bortelaget har ikke krav på billetter før 50 % av arenaens kapasitet er åpnet for publikum. 

4.1.3 Desinfisering 

Alle innganger, toaletter og kiosker skal utstyres med desinfiseringsapparater. 

4.1.4 Informasjon om tømming av stadion 

Tilskuere skal i forkant av kampen informeres i detalj om hvordan arenaen skal tømmes. 

For å opprettholde smittevernreglene må klubbene også ha kontroll på nærområde på utsiden av stadion, slik at ikke flere supportere møtes umiddelbart på utsiden av arenaen. Det skal utarbeides et kart som klart viser hvordan tømming av tribunene og derpå følgende segregering skal gjennomføres. 

4.2 Ankomstfasen 

Tilskuere skal oppfordres til å gå, sykle eller bruke private transportmidler til stadion. 

Ved ankomst arenaen bør arrangør i forkant ha etablert et slusesystem inn til og inne i arenaen. Vakter/verter må være plassert ved alle innganger for å sørge for at alle holder den oppgitte smitteavstand og sørge for at alle får tilgang til desinfeksjonsmidler. 

Partneraktiviteter på utsiden skal begrenses for å unngå unødig ansamling av mennesker. 

4.3 På areaen 

Det skal opprettholdes minimum én[1] meter avstand mellom alle supportere alle veier på tribunene. Egen seteplan skal utformes. Det tillates kun bruk av seteplasser. 

Egen seteplan skal utformes. Det tillates kun bruk av seteplasser. 

Det utformes egne speakertekster som omhandler smittevern. Disse spilles av jevnlig for å påminne tilskuerne. 

Det tillates salg av drikke på flasker, kaffe i pappbeger samt mat pakket i tydelige porsjonspakker. Avstand mellom ansatte i servering og publikum skal være minst én meter, to meter der det er mulig. Det legges opp til at det skal ta kort tid. Pleksiglass kan vurderes der utsalgssted ikke allerede har glassluke. Pleksiglasset må dekke minst 20 cm utenfor ansikt- og brysthøyde i alle retninger. Man bør vurdere å opprette merking på gulvet for å regulere avstand ved kø. 

Toaletter skal merkes med avstandsskilt og det utplasseres desinfisering ved inngang. 

4.4 Avreise 

Det skal utformes en detaljert plan for tidsstyrt tømming av arenaen. Hver tribunedel må tømmes slik at ikke supporterne kommer i tett kontakt med hverandre, dette gjelder også området umiddelbart på utsiden av den utgangen de kommer ut fra.