Her er årsmøtepapirene! – ØIF Arendal

Her er årsmøtepapirene!

Mandag den 15. juni kl. 16.30-17.30 er det duket for digitalt årsmøte i ØIF Arendal. I denne saken finner du alle dokumenter til den tid og du finner også det digitale møterommet!

Ingen ting ble helt som planlagt denne våren. Ei heller årsmøte. Og i år blir det et annerledes årsmøte – nemlig digitalt og med ØIF Arendals siste sponsor, Microsoft Teams, som møtested.

Her er linken til det digitale møterommet hvor årsmøte skal holdes

Vær oppmerksom på at årsmøtet er for medlemmer!

Ønsker du å klippe ut og lime inn linken, så har du hele linken her:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFiNWExZWMtZGM0YS00MjMzLWFkNzktNDdlMDE1MDZkODBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2240a03ca2-298b-4124-9bef-f75c445f3b8b%22%2c%22Oid%22%3a%22dec5f2f6-e0f0-4a23-8f07-edb1f325c532%22%7d

Følgende fremheves fra ØIF Arendals lover:

Stemmerett:
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Her kan du laste ned fullstendig årsrapport med dagsorden, årsrapporter, regnskaper, beretninger, budsjetter og annet standard informasjon som skal behandles på årsmøte.

Her kan du også laste ned klubbens strategiplan for årene 2020-2024:

Forbehold om endringer frem til årsmøte.