Fra nå skal gutta ta «tempen» to ganger om dagen! – ØIF Arendal

Fra nå skal gutta ta «tempen» to ganger om dagen!

Det er et strengt smittevernsregime som spillere og ledere skal gjennomføre når fellestreningene nå starter opp etter ferien. Hver morgen og hver kveld er det temperaturmåling!

Når håndballtreningene tar til for fullt med fellestreninger og nærkontakt, er det innført strenge smittevernstiltak. Blant annet må spillerne ta temperaturen to ganger for dagen og melde denne inn til klubben.

Alle klubber må også ha en medisinsk ansvarlig som skal ha overordnet ansvar for monitorering av spillernes helsetilstand. Medisinsk ansvarlig skal ha helsefaglig kompetanse og erfaring fra diagnostisering. Dersom den medisinsk ansvarlige ikke er lege, skal det gjøres avtale med en lege som vedkommende kan konsultere ved behov. 

Medisinsk ansvarlig skal jevnlig og minst ukentlig være til stede på treningsfeltet for å følge laget og spillerne tett.  Spillere skal hver morgen og kveld rapportere om egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i egen husstand. Resultat av egenrapportering skal registreres og rapporteres. 

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning er: 

A. Syke personer skal ikke delta på trening – aldri.
B. God hygiene skal praktiseres på trening – alltid.
C. Redusere kontakt mellom personer. 

Tiltakene beskrevet i det følgende er smitteverntiltak som må være på plass for å ivareta disse grunnpilarene når håndballtrening gjennomføres. Før trening igangsettes skal daglig leder og medisinsk ansvarlig i klubb bekrefte at klubben kan og vil etterleve kravene om smittevern i denne protokollen. Bekreftelsen sendes til NHF. 

Har er alle tiltakene:

 • Spillere, trenere og støtteapparat skal screenes for smitte før de kan ta del i aktiviteten. 
 • Spillere, trenere og støtteapparat som tilhører risikogrupper skal ikke delta i aktivitet. 
 • Ved tegn til luftveisinfeksjon skal personer isoleres, og screenes for smitte før de kan delta i aktiviteten. 
 • Ved akutt luftveisinfeksjon med lette symptomer eller feber skal personer isoleres, holde seg i isolasjon til ett døgn etter at vedkommende føler seg frisk og feberen er borte, og screenes for smitte før man igjen kan delta på håndballtrening. 
 • Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har akutt luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet. Man skal da holde seg hjemme til ett døgn etter at alle i husstanden føler seg friske, og screenes for smitte før man igjen kan delta på håndballtrening. 
 • Typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) skal ikke regnes som symptomer på luftveisinfeksjon i denne sammenheng. Det samme gjelder tilfeller hvor barn har rennende nese og andre symptomer på luftveisinfeksjoner er fraværende. 
 • Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har fått bekreftet covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet. Man skal da følge Folkehelseinstituttets råd til nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller lignende og skal testes for smitte før man igjen kan delta på håndballtrening. 
 • Hvis medisinsk ansvarlig mistenker covid-19-smitte skal kommunehelsetjenesten kontaktes for å avklare om det skal testes for covid-19. 
 • Personer som får bekreftet covid-19 skal være i isolasjon og følges opp av helse- og omsorgstjenesten. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Klubben skal informere spillere, trenere og støtteapparat om smittetilfellet. 
 • Spiller, trener eller person i støtteapparat som har vært nærkontakter av den/de som er smittet i laget skal følge Folkehelseinstituttets råd om karantene for nærkontakter. Det er lokale helsemyndigheter som definerer hvem som er nærkontakter, og normalt vil medspillere av den smittede bli definert som «andre nærkontakter» som vil si at de testes for smitte og ellers kan følge vanlig «spillerkarantene». Man kan fortsatt trene/spille håndball som normalt ved symptomfrihet og negativ test.
 • Dersom flere spillere i et lag får påvist covid-19 må det gjøres en konkret vurdering av om trening kan fortsette i samråd helsemyndigheter. Klubbene skal forholde seg lojalt til alle pålegg fra helsemyndigheter. 

Andre forhold:

 • Tiltak for å sikre god hygiene skal iverksettes
 • Egne rutiner for renhold og bruk av fasiliteter
 • Det iverksettes tiltak for å redusere kontakt
 • Det skal gis informasjon og opplæring i smittevernstiltak
 • Og det skal rapporteres

Det finnes et «ris bak speilet» for dem som jukser eller ikke følger rutiner. Brudd kan medføre at klubben/håndball blir stengt ned og at klubber blir fratatt muligheten til å søke støtte gjennom kompensasjonsordninger.