NHF innfører tre kontraktskategorier – ØIF Arendal

NHF innfører tre kontraktskategorier

Norges Håndballforbund innfører amatør-, semiprofesjonell og profesjonelle kontraktsnivåer

Organisasjonssjef Stig Quille, generalsektretær Erik Langerud og kommersiell sjef Jan-Erik Aalbu

Fra 1.1.2020 innfører Norges Håndballforbund tre kontraktskatetorier. Det er amatørkontrakt, semiprofesjonell kontrakt og profesjonell kontrakt.

Det er det økonomiske trekkpliktige ytelsen som avgjør hvilke kontraktsnivå du kan inngå. Inntil kr. 1 499,- gir amatørkontrakt. Inntil kr. 3 999,- er kontraktsnivået semiprofesjonell og fra kr. 4 000,- er kontraktsnivået profesjonell. Beløpene er angitt pr. måned.

Det er type kontraktskategori som igjen avgjør hvor «bundet» spilleren er til klubben man skriver kontrakt med.

Her er de nye bestemmelsene:

§ 39 Kontraktskategorier

(1) Amatørkontrakt
Amatørspiller er spiller som enten ikke er under kontrakt eller som har en
kontrakt som ikke innebærer en trekkpliktig ytelse som overstiger NOK
1499,-. En amatørspiller er bundet til sin eksisterende klubb i henhold til
bestemmelsene i § 6, men kan fritt gå til en klubb som inngår semiprofesjonell eller profesjonell kontrakt med spilleren. Med unntak av
uoppgjorte forpliktelser i henhold til § 10 kan tidligere klubb ikke kreve
ytterligere kompensasjon.

(2) Semiprofesjonell kontrakt
Semiprofesjonell spiller er bundet til sin eksisterende klubb i kontraktstiden.Semiprofesjonell kontrakt innebærer en ansettelsesavtale og at spilleren mottar et trekkpliktig beløp mellom NOK 1.500 og NOK 3.999. En semiprofesjonell spiller er bundet til sin eksisterende klubb i henhold til
bestemmelsene i § 6, men kan fritt gå til en klubb som inngår profesjonell
kontrakt spiller med spilleren. Ved overgang til ny klubb som tilbyr
profesjonell kontrakt er avgivende klubb, i tillegg til evt. uoppgjorte
forpliktelser i henhold til §10, berettiget en økonomisk kompensasjon fra ny klubb. Dersom klubbene ikke enes om kompensasjonsbeløp, fastsettes dette av NHF. NHF vil ved slik fastsettelse ta utgangspunkt i spillerens ytelser i gammel klubb, tidspunkt for overgangen og resterende kontraktsperiode.

Tvist om økonomisk kompensasjon vil ikke ha innvirkning på behandlingen
av selve overgangen.

(3) Profesjonell kontrakt
Profesjonell spiller er bundet til sin eksisterende klubb ved en kontrakt som
innebærer ansettelsesavtale og en trekkpliktig ytelse overstigende NOK
3.999,-. I kontraktsperioden er klubb og spiller bundet av kontraktens innhold. (Jjfr. § 6).

Implementering:
De nye kontraktskategoriene gjøres gjeldende for alle kontrakter
som inngås fra og med 01.01.2020. Kontrakter som er inngått før
dette tidspunkt skal tilpasses de nye kontraktskategoriene med
eventuelle beløpsendringer innen 30.06.2021.